TEKO MINING

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Kamenolomi poseduju odgovarajuću tehničku dokumentaciju i sva neophodna odobrenja za eksploataciju i izvođenje rudarskih radova.

Redovno se proverava ispravnost mašina i opreme, što se potvrđuje Stručnim nalazima o ispravnosti mašina i opreme za bezbedan rad, a svi zaposleni koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom su osposobljeni za izvšavanje radnih zadataka na bezbedan način.

Zaštitna oprema koja se koristi za ličnu zaštitu poseduje odgovarajuće sertifikate o kvalitetu. Za izvođenje minerskih radova na svim kamenolomima koriste se usluge eksternih kompanija. Akt o proceni rizika je urađen prema važećoj sistematizaciji za sva radna mesta u privrednom društvu.

Na asfaltnoj bazi Vinča proizvodnja se odvija uz primenu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad, a monitoring nad uticajima na životnu sredinu se sprovodi u cilju smanjenja istih.

Pozovite nas